TOP GÀ MỚI

GÀ ÚA 2,3KG

QUE 2,6KG

Điều Láy 2,7kg

Xanh Que